همکاری با ما

جهت مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های ما

مزایای سرمایه گذاری در پروژه های امیر ساوالان

بازدهی بالا

پروژه های گروه ساختمانی امیر ساوالان به دلیل قرار گیری در موقعیت های مناسب همواره بازدهی بالاتری داشته است.

امنیت سرمایه

صنعت ساختمان همواره جزو سرمایه گذاری های کم ریسک با بازدهی مناسب محسوب می شود.

نقد شوندگی

محبوب بودن پروژه های این گروه موجب گردیده در مواقع نیاز خریدار مناسب برای سهم مشارکت شما وجود داشته باشد.

 

مراحل سرمایه گذاری

تکمیل فرم زیر
تماس کارشناسان ما با شما
ارائه پیشنهادات مناسب شرایط شما
بازدید از پروژه و عقد قرارداد

همکاری با ما